Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Floncker partij is.
1.2 Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
1.3 Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

2. Offertes en overeenkomst
2.1 De offertes van Floncker zijn vrijblijvend.
2.2 Alle bij de offertes behorende bijlagen, zoals tekeningen, foto’s, ontwerpen, voorwerpen en dergelijke blijven eigendom van Floncker en dienen op eerste verzoek van Floncker te worden geretourneerd.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand doordat Floncker een mondelinge of schriftelijke opdracht accepteert.
2.4 Floncker kan van opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van een telefonische opdracht verlangen door toezending van een door opdrachtgever voor akkoord ondertekende kopie van de door Floncker uitgebrachte offerte.
2.5 Indien opdrachtgever Floncker een opdracht geeft overeenkomstig een door Floncker uitgebrachte offerte, dan zal de herroeping van die offerte nog onverwijld na opdracht van opdrachtgever kunnen geschieden.
2.6 Voor zover de offerte en de daarop gevolgde overeenkomst betrekking heeft op een adviesopdracht, wordt benadrukt dat deze het karakter van een inspanningsverplichting en niet die van een resultaatsverplichting heeft, aangezien het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Prijs
3.1 De offerte van Floncker vermeldt de nettoprijs. Opdrachtgever is daarenboven omzetbelasting en al hetgeen overigens door Floncker aan derden wordt voldaan terzake van de overeenkomst verschuldigd.
3.2 Floncker is gerechtigd alle wijzigingen in de loon- en/of materiaalprijzen volledig aan opdrachtgever door te berekenen.
3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.4 Eventueel door Floncker gegeven kortingen hebben uitsluitend en alleen betrekking op de nettoprijs en gelden alleen over de betreffende opdracht.
3.5 Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, copy, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Floncker niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

4. Aanvullende kosten c.a.
4.1 De omschrijvingen op de facturen van Floncker zijn bepalend voor de aard en de omvang van de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde hoeveelheid.
4.2 Gedeeltelijke uitvoering van werkzaamheden geeft nooit een vordering tot nakoming op Floncker, maar (hoogstens) slechts een recht op evenredige vermindering van de prijs.
4.3 Indien de door Floncker te verrichten werkzaamheden buiten haar schuld worden bezwaard, vertraagd en/of niet op normale wijze voortgang kunnen vinden, kan Floncker de kosten die hieruit voortvloeien aan opdrachtgever in rekening brengen.
4.4 Kosten die het gevolg zijn van voorschriften van de overheid, dan wel van overige organen belast met de uitvoering van algemeen verbindende voorschriften, die Floncker bij het afsluiten der overeenkomst niet bekend waren, kunnen eveneens aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Betalingscondities
5.1 Alle betalingen dienen in Nederlandse valuta plaats te vinden binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
5.2 Alle betalingen dienen zonder enige korting of schuldvergelijking verricht te worden op een door Floncker aangewezen rekening.
5.3 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van het door hem verschuldigde binnen dertig dagen na factuurdatum, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van of toepassing van de WSNP op opdrachtgever, zullen alle door opdrachtgever aan Floncker verschuldigde bedragen van rechtswege terstond in het geheel opeisbaar zijn zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn. In dat geval zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Floncker alsdan moet maken om het Floncker toekomende te incasseren voor rekening van opdrachtgever zijn.
5.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het door opdrachtgever aan Floncker verschuldigde met een minimum van € 200,00.
5.5 Bij niet-tijdige betaling van enig bedrag binnen de overeengekomen periode is Floncker voorts gerechtigd een rentevergoeding te vorderen van 2% per maand, ingaande op de vervaldag van de betalingstermijn en te berekenen over het alsdan opeisbare bedrag, dan wel de wettelijke rente, zulks ter keuze van Floncker, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

6. Niet-nakoming
6.1 Wanneer opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor opdrachtgever voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, surséance van betaling, faillissement, toepassing van de WSNP, liquidatie van de onderneming of het overlijden van opdrachtgever, dan is Floncker gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door Floncker geleverde voor zover nog niet betaald terug te verlangen, dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen, dan wel verdere uitvoering van alle tussen opdrachtgever en Floncker lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan wel voor verdere uitvoering vooruitbetaling en/of zekerheid te eisen, een en ander onverminderd het recht van Floncker op volledige schadevergoeding.

7. Annulering
7.1 Indien opdrachtgever een eenmaal aan Floncker verstrekte opdracht annuleert nog voordat Floncker is begonnen met de uitvoering daarvan, dan is opdrachtgever aan Floncker een vergoeding wegens gemaakte onkosten en wegens winstderving verschuldigd ter hoogte van 70 % van de factuurwaarde, zulks onverminderd het recht van Floncker op volledige schadevergoeding indien de in werkelijkheid door Floncker geleden schade hoger is.

8. Reclames
8.1 Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken en/of uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk bij Floncker te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke reclames door Floncker zijn ontvangen, gelden de zaken/werkzaamheden als correct afgeleverd/uitgevoerd.
8.2 Indien opdrachtgever reclameert, is Floncker c.q. door Floncker aan te wijzen hulppersonen gerechtigd om de betreffende zaken te onderzoeken, alsmede om alle plaatsen te betreden waar de zaken mogelijk opgeslagen, dan wel behandeld, dan wel in gebruik zijn geweest. De zaken waarvoor opdrachtgever reclameert, dienen ter beschikking van Floncker te worden gesteld. Indien Floncker tot vergoeding overgaat c.q. opnieuw presteert, wordt Floncker eigenaar van de zaken, waarvoor is gereclameerd. Indien Floncker niet in de gelegenheid wordt gesteld de reclame aldus te onderzoeken, heeft opdrachtgever generlei aanspraak op Floncker.
8.3 Retourzendingen worden door Floncker slechts aangenomen indien die franco aan Floncker worden toegezonden. Creditnota’s worden slechts aan opdrachtgever toegezonden nadat Floncker daartoe uitdrukkelijk een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten.

9 Levering, transport en risico
9.1 Enig risico van door opdrachtgever aan Floncker ter bewerking afgegeven zaken blijft voor rekening van opdrachtgever.
9.2 In onderling overleg met opdrachtgever wordt een termijn bepaald, waarbinnen Floncker haar werkzaamheden dient te verrichten. Bedoelde termijn zal eerst beginnen te lopen wanneer alle door Floncker voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en zaken in bezit van Floncker zijn, met name de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte c.q. opdrachtbevestigingen.
9.3 Floncker is te allen tijde gerechtigd de bewerkte goederen in gedeelten af te geven c.q. de werkzaamheden in gedeelten te verrichten.
9.4 Termijnen zijn voor Floncker vrijblijvend, overschrijding van een opgegeven termijn is geen toerekenbare tekortkoming van de zijde van Floncker. Opdrachtgever heeft evenwel het recht om de overeenkomst, zonder dat hij tot enige schadeloosstelling jegens Floncker is gehouden, te annuleren indien de opgegeven termijn met meer dan twee maanden is overschreden, tenzij deze overschrijding Floncker niet kan worden toegerekend. Opdrachtgever, dan wel derden, kunnen jegens Floncker geen recht op vergoeding van enige schade op welke wijze dan ook geleden ten gevolge van vertraging of annulering door opdrachtgever op grond van de vorige zin doen gelden. Opdrachtgever vrijwaart Floncker tegen eventuele aanspraken die derden uit deze hoofde jegens Floncker geldend maken.
9.5 Termijnoverschrijding kan in ieder geval niet aan Floncker worden toegerekend, indien deze het gevolg is van één of meer van de in artikel 6:75 BW genoemde gevallen. De termijn waarbinnen Floncker dient te presteren wordt derhalve verlengd met de periode waarin Floncker ten gevolge van niet-toerekenbare termijnoverschrijding niet in staat is geweest tot uitvoering van de overeenkomst.

10. Beëindiging duurovereenkomsten terzake van periodiek terugkerende opdrachten
10.1 Onder periodiek terugkerende opdrachten in de zin van dit artikel worden verstaan gelijksoortige opdrachten, die minimaal drie keer per jaar aan Floncker worden gegeven.
10.2 Indien een overeenkomst tot stand komt terzake van een opdracht als bedoeld in het eerste lid wordt deze, behoudens andersluidende, schriftelijk vastgelegde en door beide partijen geaccordeerde afspraken, verondersteld te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
10.3 De in het vorige lid bedoelde overeenkomsten kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar tegen het einde van enig kalenderkwartaal.
10.4 Indien Floncker de in lid 2 bedoelde overeenkomst op andere wijze beëindigt dan omschreven in het vorige lid is opdrachtgever de prijzen verschuldigd, die hij verschuldigd zou zijn geweest bij een regelmatige opzegging van de betreffende overeenkomst, dat wil zeggen opzegging conform het bepaalde in het vorige lid.

11. Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door Floncker geleverde zaken blijven eigendom van Floncker totdat de algehele prijs, daarin begrepen de prijs terzake van vergelijkbare opdrachten, vermeerderd met alle inningskosten en met rente is voldaan.
11.2 Floncker is gerechtigd om de afgifte van de door Floncker bewerkte zaken en uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de vorderingen van Floncker jegens opdrachtgever zijn voldaan.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Indien Floncker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 Floncker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Floncker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3 Indien Floncker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Floncker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.4 Floncker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Floncker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Floncker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.6 Floncker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Floncker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13. Bescherming van intellectuele eigendommen
13.1 Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht (i.c. Floncker), niets uit alle voortbrengselen die verband houden met de opdracht, (inclusief uitgebrachte offertes) worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Dit auteursrecht is ook van toepassing op de gehele of gedeeltelijke bewerking door Floncker van producten van de opdrachtgever.
13.2 Als de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Floncker verkrijgt de opdrachtgever daarmee uitsluitend recht tot het gebruik voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en vermenigvuldiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. Producten van Floncker en/of producten in opdracht van Floncker ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, mogen niet zonder toestemming van Floncker te koop – of om niet – aan anderen en/of andere organisaties worden aangeboden zonder schriftelijke toestemming van Floncker.
13.3 Floncker is te allen tijde gerechtigd om haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Floncker openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
13.4 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Floncker de vrijheid om werken voor de opdrachtgever gemaakt, te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op al de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen Floncker en opdrachtgever mochten rijzen, ongeacht of slechts één dan wel beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, met uitzondering van geschillen waarvan de Kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen. Floncker is echter gerechtigd een geschil te brengen voor de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever.